>

2019 წლის საბიუჯეტო ტრანსფერები მუნიციპალიტეტების მიხედვით - ათას ლარებში

 
 

ტრანსფერი - გრადაცია ათასი ლარი

0 to 50
50 to 100
100 to 150
150 to 200
200 to 250
250 to 300
300 to 350
350 to 500
500 to 1,000
1,000 to 2,500

მონაცემები აღებულია ვებ.გვერდიდან: თვითმმართველობის დრო.
 

ყველა უფლება დაცულია © ოზურგეთის პროგრესის სახლი

დოკუმენტების ძებნა