ანგარიში მომზადდა პროექტი: "თანამშრომლობა ქალაქ ოზურგეთში თვითმმართველობის გამჭვირვალობის და მუნიციპალური სერვისების გასაუმჯობესებლად“ ფარგლებში, რომელიც დაფინანსებულია ევროპის ფონდის მიერ. პროექტს ახორცილებენ: ოზურგეთის ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბი და გურიის ახალგაზრდულ რესურსცენტრი.

„მუნიციპალური სერვისების მიწოდების და მოსახლეობის კმაყოფილების ხარისხის კვლევა“ ორ ეტაპად ჩატარდა, 2017 წლის შემოდგომასა და 2018 წლის გაზაფხულზე. წარმოდგენილ ანგარიშში მოცემულია ორთავე ეტაპის კვლევისას აღმოჩენილი ძირითადი მიგნებები და საჭიროებები. 

ანგარიშის შინაარსზე პასუხისმგებელია მხოლოდ პროექტის განმახორციელებელი პარტნიორები და ანგარიშის შინაარსის ევროპის ფონდის პოზიციად აღქმა დაუშვებელია.

 

გადმოწერეთ ანგარიშის დოკუმენტი

პროექტს „გურიის რეგიონში სამოქალაქო საზოგადოების ადგილობრივი ორგანიზაციებისა და სოციალური მუშაკის როლის გაძლიერება ოჯახის მხარდაჭერის მიზნით“ ახორციელებს ა(ა)იპ ,,ჯანმრთელობის დაცვისა და ადამიანის უფლებების კვლევის ცენტრი“, ა(ა)იპ ,,ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი”, ა(ა)იპ „დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრების ქსელის“ ოზურგეთის წარმომადგენლობა. პროექტი ხორციელდება პროგრამის ,,თანამშრომლობა ოჯახის გაძლიერებისათვის საქართველოს რეგიონებში“ ფარგლებში. პროგრამა დაფინანსებულია ევროკავშირის და ავსტრიის განვითარების თანამშრომლობის სააგენტოს მიერ პროექტისსოციალური მუშაკები სოციალური ცვლილებისთვის აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში (SWIC)“ ფარგლებშიპროექტს ახორციელებს საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია ოთხ პარტნიორთან თანამშრომლობით: „ჰილფსვერკ ავსტრია“ (HWA),  ,,სომხეთის სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია“ (AASW), ,,აზერბაიჯანის სოციალური მუშაობის საზოგადოებრივი კავშირი“ (ASWPU) და  ,,მოლდოვის რესპუბლიკის ექთნების ასოციაცია“ (NARM).

 

გადმოწერეთ ანგარიშის დოკუმენტი

ანგარიში მომზადდა პროექტი: "თანამშრომლობა ქალაქ ოზურგეთში თვითმმართველობის გამჭვირვალობის და მუნიციპალური სერვისების გასაუმჯობესებლად“ ფარგლებში, რომელიც დაფინანსებულია ევროპის ფონდის მიერ. პროექტს ახორცილებენ: ოზურგეთის ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბი და გურიის ახალგაზრდულ რესურსცენტრი. ანგარიშის შინაარსზე პასუხისმგებელია მხოლოდ პროექტის განმახორციელებელი პარტნიორები და ანგარიშის შინაარსის ევროპის ფონდის პოზიციად აღქმა დაუშვებელია.

 

გადმოწერეთ ანგარიშის დოკუმენტი

არასამეწარმეო იურიდიული პირების საქმიანობის კვლევის ანგარიში მომზადდა პროექტ „მოქალაქეთა ჩართულობის ხელშეწყობა ადგილობრივ თვითმმართველობაში“ ფარგლებში, რომელიც დაფინანსდა (National Endowment for Democracy) NED-ის მიერ.
აღნიშნული კვლევის მიზანი იყო მუნიციპალური არასამეწარმეო იურიდიული პირების საქმიანობისა და ცნობადობის შეფასება. კვლევის გენერალურ ერთობლიობა: ოზურგეთის, ლანჩხუთის და ჩოხატაურის მუნიციპალტეტების მოსახლეობა. სულ გამოიკითხა 150 ინტერვიუერი (თითოეულ მუნიციპალიტეტში 50).

 

გადმოწერეთ ანგარიშის დოკუმენტი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მუნიციპალური სერვისებით კმაყოფილების ხარისხის კვლევა ანგარიში მოამზადა ოზურგეთის ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბმა 2017 წლის აპრილში NED - ის მიერ მხარადჭერილი პროექტის, „მოსახლეობის ინფორმირების ახალი მეთოდების გამოყენება სამოქალაქო აქტიურობის გაზრდისთვის“ ფარგლებში.  
კვლევის მიზანი იყო მოსახლეობის მუნიციპალური სერვისებით კმაყოფილების ხარისხის განსაზღვრა, ე.წ. „მოქალაქეთა ანგარიშგების ბარათის“ წარმოება. კვლევის პროცესში მოპოვებულ იქნა ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის მხრიდან რაოდენობრივი კვლევის მეთოდით,  კვლევის გეოგრაფიული არეალი მოიცავდა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 16 ადმინისტრაციული ერთეულს. 

გადმოწერეთ ანგარიშის დოკუმენტი

ყველა უფლება დაცულია © ოზურგეთის ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბი

დოკუმენტების ძებნა