>

2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი - სსიპ და ა(ა)იპ -ების დაფინანსებების შესახებ

მომხმარებლის რეიტინგი

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი (სსიპ) — სახელმწიფო მმართველობის ორგანოს ადმინისტრაციული აქტით შექმნილი, საკანონმდებლო და სახელმწიფო მმართველობის ორგანოებისაგან განცალკევებული ორგანიზაცია, რომელიც სახელმწიფოს კონტროლით დამოუკიდებლად ახორციელებს პოლიტიკურ, სახელმწიფოებრივ, სოციალურ, საგანმანათლებლო, კულტურულ და სხვა საჯარო საქმიანობას. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი შეიძლება შეიქმნას მხოლოდ ისეთი საჯარო მიზნებისა და ფუნქციების შესასრულებლად, რომელთა განხორციელება უშუალოდ არ შედის სახელმწიფო მმართველობის ორგანოების კომპეტენციაში.

არასამეწარმეო (არაკომერციული) პირი არის განსაზღვრული მიზნის მისაღწევად ცენტრალური ხელისუფლების ან ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ შექმნილი, საკუთარი ქონების მქონე, ორგანიზებული წარმონაქმნი, რომელიც თავისი ქონებით დამოუკიდებლად აგებს პასუხს და საკუთარი სახელით იძენს უფლებებსა და მოვალეობებს, დებს გარიგებებს და შეუძლია სასამართლოში გამოვიდეს მოსარჩელედ და მოპასუხედ. მისი მიზანია არასამეწარმეო საქმიანობა.

ინფორმაცია 2018 წლის სახლემწიფო ბიუჯეტით საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების შესახებ

ყველა უფლება დაცულია © ოზურგეთის პროგრესის სახლი

დოკუმენტების ძებნა