>

მომხმარებლის რეიტინგი

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსი შემუშავდა პროექტის „ღია და ანგარიშვალდებული თვითმმართველობებისათვის – მუნიციპალიტეტებში გამჭირვალობისა და მოქალაქეთა ჩართულობის ეროვნული შეფასება“ ფარგლებში.  პროექტი ხორციელდება  კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრის (CTC), ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტისა (IDFI) და მმართველობითი სისტემების განვითარების ცენტრის (MSDC) მიერ, ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს (OSGF) ფინანსური მხარდაჭერით.

პროექტის ფარგლებში პარტნიორ რეგიონალურ ორგანიზაციებთან ერთად ფასდება ქვეყნის ყველა თვითმმართველი ორგანოს  გამჭირვალობა, მოქალაქეთა მონაწილეობის მექანიზმები და პრაქტიკები ერთიანი ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსის მეშვეობით, მომზადდება და გამოქვეყნდება რეიტინგი და ეროვნული ანგარიში.

2017 წლის ინდექსის სანახავად დააჭირეთ ბმულს: ადგილობრივი თვითმმართველობის ინდექსი

მომხმარებლის რეიტინგი

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ვებ პორტალზე budgetmonitor.ge ბიუჯეტის მონიტორზე შეგიძლიათ იხილოთ:

  • რამდენია სახლემწიფო ბიუჯეტი, რისგან შედგება ბიუჯეტი და როგორია სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების მდგომარეობა.
  • რამდენია თითოეული მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი და შეადაროთ ბიუჯეტები ერთმანეთს.
  • მოახდინოთ ადმინისტრაციული ხარჯების ანალიზი: რამდენია დასაქმებულთა რაოდენობა და ანაზღაურების ხარჯები სხვადასხვა საბიუჯეტო უწყებებში, რა წილი უჭირავს პრემიასა და დანამატს უწყებების შრომის ანაზღაურებაში.

მომხმარებლის რეიტინგი

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი ითვალისწინებს პროგრამულ ბიუჯეტთან ერთად კაპიტალური ბიუჯეტის მომზადებას, რომელიც თავისი შინაარსით საინვესტიციო ხასიათის პროგრამული ბიუჯეტია, შესაბამისად ,  პროგრამული ბიუჯეტის შემადგენელი ნაწილია და ბიუჯეტის კანონის ერთ-ერთ დანართად იქნება წარმოდგენილი.
კაპიტალურ ბიუჯეტში მოცემული ყველა პროექტი , თავის მხრივ, წარმოადგენს წლიური საბიუჯეტო კანონის რომელიმე პროგრამას ან მის შემადგენელ ნაწილს, თუმცა კაპიტალურ დანართში თავს მოიყრის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსებული ყველა კაპიტალური პროექტი და მის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები. დანართში წარმოდგენილი პროექტები დაჯგუფებულია მათი შინაარსიდან გამომდინარე და არა მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით.

მომხმარებლის რეიტინგი

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი (სსიპ) — სახელმწიფო მმართველობის ორგანოს ადმინისტრაციული აქტით შექმნილი, საკანონმდებლო და სახელმწიფო მმართველობის ორგანოებისაგან განცალკევებული ორგანიზაცია, რომელიც სახელმწიფოს კონტროლით დამოუკიდებლად ახორციელებს პოლიტიკურ, სახელმწიფოებრივ, სოციალურ, საგანმანათლებლო, კულტურულ და სხვა საჯარო საქმიანობას. საჯარო სამართლის იურიდიული პირი შეიძლება შეიქმნას მხოლოდ ისეთი საჯარო მიზნებისა და ფუნქციების შესასრულებლად, რომელთა განხორციელება უშუალოდ არ შედის სახელმწიფო მმართველობის ორგანოების კომპეტენციაში.

ყველა უფლება დაცულია © ოზურგეთის პროგრესის სახლი

დოკუმენტების ძებნა