>
ინფორმაცია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ერთეულების შესახებ - 2020 წლის 25 მაისის მდგომარეობით
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
2020 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის პრიორიტეტები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
Slider

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარების პროგრამა

მომხმარებლის რეიტინგი

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარება (პროგრამული კოდი 06 02 13).

ქვეპროგრამის განმახორციელებელია:

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოციალურ და ჯანდაცვის საკითხთა სამსახური

ქვეპროგრამის ბიუჯეტი: 290 000ლარი.

ქვეპროგრამა გულისხმობს: 

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებულ ან/და მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახებისთვის (თავშესაფრის გარეშე დარჩენილი ოჯახები) საცხოვრებელი ფართის ქირის საფასურით უზრუნველყოფას. ასევე იმ ოჯახებს რომელთა სოციალური სარეიტინგო ქულა 0-დან 200001-მდეა საცხოვრებელი სახლის დაზიანების შემთხვევაში სამშენებლო მასალებით დახმარებას (გამონაკლის შემთხვევაში სამუშაოს შესრულების უზრუნველყოფა), ერთ ბენეფიციარზე გასაწევი დახმარების ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 10000 ლარს, განიხილება ასევე განსაკუთრებული მდგომარეობები (ხანძარი და სხვა) რომელთა განხილვისას მხედველობაში არ იქნება მიღებული სოციალური სარეიტინგო ქულა.

ბინის ქირით უზრუნველყოფისათვის წლის განმავლობაში აღნიშნული მუხლიდან დაიხარჯება არაუმეტეს 95400 ლარისა.

სამშენებლო მასალებით  დახმარებისთვის მოქალაქემ შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერის წარმომადგენელთან ან ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარმოადგინოს:

ა) განცხადება;

ბ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასლი);

გ) ამონაწერი სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიანი ბაზიდან სარეიტინგო ქულის შესახებ (0-დან 200001-მდე);

დ) დაზიანებული საცხოვრებელი სახლების ფოტოსურათები;

ე) სამუშაო ჯგუფის დასკვნა.

 

თავშესაფრის გარეშე დარჩენილმა ოჯახებმა საცხოვრებელი ფართის ქირის საფასურით უზრუნველყოფის მოთხოვნისას უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

ა) მოქალაქის განცხადება;

ბ) ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან ქონების ფლობის შესახებ;

გ) დამქირავებელსა და გამქირავებელს შორის დადებული ხელშეკრულება;

დ) დამქირავებლის და გამქირავებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები (ასლები);

ე) გამქირავებლის ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან ბინის საკუთრების შესახებ;

ვ) გამქირავებლის საბანკო რეკვიზიტები;

ზ) სხვა საჭირო დოკუმენტაცია სამსახურის მოთხოვნის შესაბამისად.

 

ჩამოტვირთეთ 2019 წლის ბიუჯეტის დოკუმენტი

ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ 

იხილეთ აგრეთვე:

მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დახმარების პროგრამა - ქ.ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  2017 წლის ბიუჯეტი

ადგილობრივი ბიუჯეტის პროგრამები

ცენტრალური ბიუჯეტის პროგრამები

ჩვენი აქტივობები

დოკუმენტების ძებნა