>
ინფორმაცია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ერთეულების შესახებ - 2020 წლის 25 მაისის მდგომარეობით
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
2020 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის პრიორიტეტები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
Slider

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამა - ქალაქ ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  2017 წლის ბიუჯეტი

მომხმარებლის რეიტინგი

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დახმარების პროგრამის მიზანია:

1.     ქალაქ    ოზურგეთის    მუნიციპალიტეტის    ტერიტორიაზე    რეგისტრირებულ მრავალშვილიან ოჯახებს, რომლებსაც ჰყავთ ოთხი და   მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვები და რეგისტრირებულნი  არიან  „სოციალურად  დაუცველ  ოჯახების  მონაცემთა  ერთიან  ბაზაში“ სარეიტინგო ქულით  57 0001-დან 150 0001 - მდე მიიღებენ დახმარებას თითოეულ ბავშვზე  25 ლარის ოდენობით. მონაცემები ცვალებადია. ოთხშვილიან ოჯახს ერთ-ერთი შვილის 18 წლის ასაკის შესრულებისას ეხსნება დახმარება.

2.     ქალაქ    ოზურგეთის    მუნიციპალიტეტის    ტერიტორიაზე    რეგისტრირებულ მრავალშვილიან ოჯახებს, რომლებსაც ჰყავთ ოთხი და მეტი 18 წლამდე ასაკის ბავშვები დარეგისტრირებულნი არიან „სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში“ სარეიტინგო ქულით   0 - დან 57 0001 - მდე, უფლება აქვთ მიიღონ ფულადი დახმარება   100 ლარის ოდენობით, საბიუჯეტო წლის განმავლობაში სამჯერ (საახალწლოდ, სააღდგომოდ და ახალი სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით) სულ 300 ლარი.

ოთხშვილიან ოჯახს ერთ-ერთი შვილის 18 წლის ასაკის შესრულებისას ეხსნება დახმარება.

პროგრამით   სარგებლობის   მსურველმა   ოჯახმა   ქალაქ   ოზურგეთის   მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარმოადგინოს:

ა) წერილობითი განცხადება;

ბ) ბავშვების დაბადების მოწმობები (ასლები);

გ) მშობლების პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები (ასლები);

დ) მშობლების ქორწინების მოწმობა (ასლი) (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

ე) ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან ოჯახის სარეიტინგო ქულის შესახებ;

ვ) ერთ-ერთი მშობლის საბანკო ანგარიშის მონაცემები.

პროგრამით გათვალისწინებული კატეგორიის მიხედვით დგება რეესტრი, დაფინანსება მოხდება ყოველთვიურად ბანკის მეშვეობით, ფიზიკური პირის მიერ გახსნილ ანგარიშზე.

 

სრული ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ლინკზე: http://guria.ge/media/k2/attachments/dadgenileba-N-2-danarti.pdf 

ადგილობრივი ბიუჯეტის პროგრამები

ცენტრალური ბიუჯეტის პროგრამები

ჩვენი აქტივობები

დოკუმენტების ძებნა