>
ინფორმაცია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ერთეულების შესახებ - 2020 წლის 25 მაისის მდგომარეობით
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
2020 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის პრიორიტეტები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
Slider

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა - ქალაქ ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  2017 წლის ბიუჯეტი

მომხმარებლის რეიტინგი

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

დედ-მამით ობოლი 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა ერთჯერადი დახმარების პროგრამა

1.  ქალაქ  ოზურგეთის  მუნიციპალიტეტის  ტერიტორიაზე  მცხოვრებ  დედ-მამით  ობოლ,  18 წლამდე ასაკის ბავშვს უფლება აქვს, ისარგებლოს ერთჯერადი ფულადი დახმარებით.

2. პროგრამით სარგებლობის მსურველმა მოქალაქემ ქალაქ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

ა) მეურვის წერილობითი განცხადება;

ბ) მეურვის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასლი);

გ) ცნობა სოციალური მომსახურების სააგენტოდან მეურვეობის შესახებ;

დ) ბავშვის დაბადების მოწმობა (ასლი);

ე) მშობლების გარდაცვალების მოწმობები;

ვ) საბანკო ანგარიშის მონაცემები.

3. დედ-მამით ობოლ, 18 წლამდე ასაკის თითოეულ ბავშვზე ერთჯერადად გაიცემა მატერიალური დახმარება 500 (ხუთასი) ლარის ოდენობით.

 

სრული ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ ლინკზე: http://guria.ge/media/k2/attachments/dadgenileba-N-2-danarti.pdf

ადგილობრივი ბიუჯეტის პროგრამები

ცენტრალური ბიუჯეტის პროგრამები

ჩვენი აქტივობები

დოკუმენტების ძებნა