>
ინფორმაცია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ერთეულების შესახებ - 2020 წლის 25 მაისის მდგომარეობით
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
2020 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის პრიორიტეტები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
Slider

დიაბეტის მართვის ქვეპროგრამა (35 03 03 02) - 2018 წლის ბიუჯეტი

მომხმარებლის რეიტინგი

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი - სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

 

პროექტის აღწერა და მიზანი

შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურება;

სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარება;

შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული მოსახლეობის სპეციფიკური მედიკამენტებით უზრუნველყოფა;

შაქრიანი და უშაქრო დიაბეტით დაავადებული პაციენტების შესაძლო გართულებების პრევენცია.

 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი   

პროგრამაში ჩართულ ბენეფიციართა რაოდენობა;

დიაბეტით გამოწვეული სპეციფიკური გართულებების შემცირება.

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 

1.

საბაზისო მაჩვენებელი - შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულ ბავშვთა მომსახურების კომპონენტის ფარგლებში: საანგარიშო პერიოდში პროგრამის ფარგლებში მომსახურებით ისარგებლა საშუალოდ 903-მა დიაბეტით დაავადებულმა ბავშვმა, რაც დაახლოებით 14% ზრდაა 2015 წელთან შედარებით;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - წინა წელთან შედარებით მოცვის მაჩვენებლის ზრდა 10%;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;

შესაძლო რისკები - საჭიროების მქონე ბენეფიციართა რაოდენობის დაუგეგმავი გაზრდა არსებული პროგრამული რესურსის ფარგლებში

2.

საბაზისო მაჩვენებელი - სპეციალიზებული ამბულატორიული დახმარების კომპონენტით ისარგებლა 5400-ზე მეტმა პირმა, რაც მეტია მიზნობრივ მაჩვენებელზე;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;

შესაძლო  რისკები  -  ჰიპერდიაგნოსტიკა,  პაციენტთა  რაოდენობის  დაუგეგმავი  ზრდა  არსებული  პროგრამული რესურსის ფარგლებში

3.

საბაზისო მაჩვენებელი - პროგრამაში ჩართულ პაციენტთა 100% უზრუნველყოფილია მედიკამენტებით;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;

შესაძლო რისკები - მედიკამენტების მოწოდების ვადების დარღვევის გამო მოსალოდნელი წყვეტა

 

საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფოს ბიუჯეტის სრული ვერსიის გადმოწერა

ადგილობრივი ბიუჯეტის პროგრამები

ცენტრალური ბიუჯეტის პროგრამები

ჩვენი აქტივობები

დოკუმენტების ძებნა