>
ინფორმაცია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ერთეულების შესახებ - 2020 წლის 25 მაისის მდგომარეობით
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
2020 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის პრიორიტეტები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
Slider

ნარკომანიით დაავადებულ პაციენტთა მკურნალობა (35 03 02 10) - 2018 წლის ბიუჯეტი

მომხმარებლის რეიტინგი

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი - სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო

 

პროექტის აღწერა და მიზანი

ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა (სტაციონარული დეტოქსიკაცია) და პირველადი რეაბილიტაცია, მათი ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკით უზრუნველყოფა და სამედიცინო მეთვალყურეობა;

ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტების სტაციონარული მომსახურება.

 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი   

ნარკომანიით დაავადებულ პირთა მკურნალობა (სტაციონარული დეტოქსიკაცია) და პირველადი რეაბილიტაცია, მათი ჩამანაცვლებელი ნარკოტიკით უზრუნველყოფა და სამედიცინო მეთვალყურეობა;

ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური აშლილობის მქონე პაციენტების სტაციონარული მომსახურება.

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები  

1.

საბაზისო მაჩვენებელი - სტაციონარული დეტოქსიკაციის კომპონენტის ფარგლებში ნამკურნალებ პირთა რაოდენობა - 441;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ოპიოიდების, სტიმულატორების და სხვა ფსიქოაქტიური ნივთიერებების, მოხმარებით გამოწვეული   ფსიქიკური   და   ქცევითი   აშლილობების   დროს   სააგენტოში   მომართული   პაციენტების   90% უზრუნველყოფილია სტაციონარული დეტქოსიკაციითა და პირველადი რეაბილიტაციით;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;

შესაძლო რისკები - პროგრამაში ჩართვისთის არსებული ბარიერები (რიგითობა)

2.

საბაზისო მაჩვენებელი - ჩანაცვლებით თერაპიაზე მყოფ ბენეფიციართა რაოდენობა - 4400;

მიზნობრივი    მაჩვენებელი    -    ჩანაცვლებით    თერაპიაზე    მყოფი    პაციენტების    100%    უზრუნველყოფილია ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტით;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;

შესაძლო რისკები - შესაძლო არათანაბარი გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა ქვეყნის მასშტაბით

3.

საბაზისო  მაჩვენებელი  -  ჩამანაცვლებელი   ფარმაცევტული   პროდუქტის   შესყიდვის   კომპონენტის   ფარგლებში მედიკამენტი შესყიდულია დაგეგმილი რაოდენობის მიხედვით;

მიზნობრივი  მაჩვენებელი  -  ჩამანაცვლებელი  ფარმაცევტული  პროდუქტი  შესყიდულია  დაგეგმილი  რაოდენობის მიხედვით;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;

შესაძლო რისკები - მიწოდების წყვეტის საშიშროება შესყიდული მედიკამენტის მოწოდების ვადების დარღვევის გამო

4.

საბაზისო მაჩვენებელი - ჩამანაცვლებელი ფარმაცევტული პროდუქტის ტრანსპორტირება, შენახვა და გაცემის კომპონენტის ფარგლებში უზრუნველყოფილია მედიკამენტზე ხელმისაწვდომობა პროგრამაში მონაწილე დაწესებულებების მიხედვით;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;

შესაძლო რისკები - მიწოდების წყვეტის საშიშროება შესყიდული მედიკამენტის მოწოდების ვადების დარღვევის გამო

5.

საბაზისო მაჩვენებელი - ეფექტურობის შეფასების კომპონენტის ფარგლებში ხორციელდება ერთიანი სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვება, სტატისტიკური საქმიანობის კოორდინაცია, ინფორმაციის დამუშავება და ინფორმაციული რესურსების შექმნა;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებელი შენარჩუნებულია;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 2%;

შესაძლო რისკები - ტექნიკური ხარვეზი

6.

საბაზისო მაჩვენებელი - ალკოჰოლის მიღებით გამოწვეული ფსიქიკური და ქცევითი აშლილობების სტაციონარული მომსახურების კომპონენტის ფარგლებში მკურნალობის პროცესში ჩაერთო 508 პაციენტი;

მიზნობრივი    მაჩვენებელი    -    საჭიროების    მქონე    პაციენტთა    100%    უზრუნველყოფილია    სტაციონარული მომსახურებით;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;

შესაძლო რისკები - ჰიპერდიაგნოსტიკის გამო პაციენტთა რიცხვის დაუგეგმავი ზრდა

 

საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფოს ბიუჯეტის სრული ვერსიის გადმოწერა

ადგილობრივი ბიუჯეტის პროგრამები

ცენტრალური ბიუჯეტის პროგრამები

ჩვენი აქტივობები

დოკუმენტების ძებნა