>
ინფორმაცია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ერთეულების შესახებ - 2020 წლის 25 მაისის მდგომარეობით
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
2020 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის პრიორიტეტები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
Slider

იმუნიზაციის ქვეპროგრამა (35 03 02 02) - 2018 წლის ბიუჯეტი

მომხმარებლის რეიტინგი

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი - სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

 

პროექტის აღწერა და მიზანი              

მოსახლეობის დაცვის და შესაბამისი მარაგების შექმნის მიზნით, ვაქცინების (მათ შორის, აივ-ინფექცია/შიდსით და C ჰეპატიტით დაავადებული პირებისათვის B ჰეპატიტის საწინააღმდეგო ვაქცინაციისათვის) და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) შესყიდვა;

სპეციფიკური (ბოტულიზმის, დიფტერიის, ტეტანუსის, გველის შხამის საწინააღმდეგო) შრატების და ყვითელი ცხელების საწინააღმდეგო ვაქცინების სტრატეგიული მარაგის შესყიდვა;

ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებით უზრუნველყოფა;

გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინის შესყიდვა;

ვაქცინების, ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებების, სპეციფიკური შრატებისა და ასაცრელი მასალების (შპრიცებისა და უსაფრთხო ყუთების) მიღება, შენახვა და გაცემა-განაწილება „ცივი ჯაჭვის“ პრინციპების დაცვით ცენტრალური დონიდან რეგიონულ/რაიონულ ადმინისტრაციულ ერთეულებამდე;

წითელას მასიური გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში, მოსახლეობის არაიმუნურ ან არასრულად იმუნიზებულ ფენებში ეპიდჩვენებით იმუნოპროფილაქტიკის წარმოება;

გრიპის საწინააღმდეგო სეზონურ ვაქცინაციას დაქვემდებარებული პირების აცრა.

 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი   

მოსახლეობის მართვადი ინფექციებისაგან დაცვა, ვაქცინებითა და ვაქცინაციისათვის საჭირო სახარჯი მასალებით უწყვეტად უზრუნველყოფის გზით;

 

მონიტორინგისა და ლოჯისტიკის სისტემის გაუმჯობესება.

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 

1.

საბაზისო მაჩვენებელი - ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და ასაცრელი მასალები შესყიდულია დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით; იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-ჰეპბ -იპვ 3-95%, ოპვ 3- 95% , წწყ 1-95%, წწყ 2- 95;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - იმუნიზაციით მიზნობრივი პოპულაციის მაქსიმალური მოცვის მაჩვენებელი - დყტ-ჰიბ-

ჰეპბ -იპვ 3-95%, ოპვ 3- 95% , წწყ 1-95%, წწყ 2- 95%; ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებული ვაქცინები და ასაცრელი მასალები შესყიდულია დაგეგმილი მოცვის შესაბამისი რაოდენობით;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3-5%;

შესაძლო რისკები - მოსახლეობის არასრული ნდობა პროგრამული ვაქცინების უსაფრთხოების მიმართ („ფასიანი“

ვაქცინა „უფასო“ ვაქცინის წინააღმდეგ); ვაქცინების გლობალურ ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი

2.

საბაზისო მაჩვენებელი - სპეციფიკური შრატები და ვაქცინები შესყიდულია დაგეგმილი (1290 დოზა) რაოდენობის შესაბამისად;

მიზნობრივი   მაჩვენებელი   -   სპეციფიკური   შრატები   და   ვაქცინები   შესყიდულია   დაგეგმილი   რაოდენობის

შესაბამისად;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 3%;

შესაძლო რისკები - საერთაშორისო ბაზარზე რომელიმე ვაქცინის დეფიციტი

3.

საბაზისო მაჩვენებელი - ანტირაბიული სამკურნალო საშუალებებზე უზრუნველყოფილია ხელმისაწვდომობა ქვეყნის მასშტაბით;

მიზნობრივი  მაჩვენებელი  -  უზრუნველყოფილია  ხელმისაწვდომობა  ანტირაბიულ  სამკურნალო  საშუალებებზე ქვეყნის მასშტაბით;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1%;

შესაძლო რისკები - საერთაშორისო ბაზარზე ვაქცინის დეფიციტი

4.

საბაზისო  მაჩვენებელი  -  გრიპის  საწინააღმდეგო  ვაქცინის  შესყიდვა  -მაღალი  რისკის  ჯგუფების  მიზნობრივი პოპულაცია - 25 000 ბენეფიციარი;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაღალი რისკის ჯგუფების მიზნობრივი პოპულაციის მოცვის მაჩვენებელი - არანაკლებ 99%;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 1-3%;

შესაძლო რისკები - საერთაშორისო ბაზარზე ვაქცინის დეფიციტი; მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე

5.

საბაზისო მაჩვენებელი - წითელას მასიური გავრცელების პრევენციისა და გლობალური ელიმინაციის სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში უზრუნველყოფილია ექიმისა და ექთნის მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა;

მიზნობრივი   მაჩვენებელი   -   წითელას   მასიური   გავრცელების   პრევენციისა   და   გლობალური   ელიმინაციის სტრატეგიით განსაზღვრული ღონისძიებების ფარგლებში უზრუნველყოფილია ექიმისა და ექთნის მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობა;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;

შესაძლო რისკები - მოსახლეობის ცნობიერების დაბალი დონე; სამედიცინო პერსონალის მოტივაციის არარსებობა (როგორც   პოზიტიური   ასევე   ნეგატიური)   მოცვის   მაღალი   მაჩვენებლის   მიღწევის   ან   რთულად   მოსაზიდი პოპულაციის ვაქცინაციის მიზნით

 

საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფოს ბიუჯეტის სრული ვერსიის გადმოწერა

ადგილობრივი ბიუჯეტის პროგრამები

ცენტრალური ბიუჯეტის პროგრამები

ჩვენი აქტივობები

დოკუმენტების ძებნა