>
ინფორმაცია ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიული ერთეულების შესახებ - 2020 წლის 25 მაისის მდგომარეობით
ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი
2020 წლის სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის პრიორიტეტები - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი
Slider

საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამა (35 03 02)

მომხმარებლის რეიტინგი

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

ქვეპროგრამის განმახორციელებელი - სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო; სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი

 

პროექტის აღწერა და მიზანი              

მოსახლეობის ჯანმრთელობის ხელშეწყობის, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების და გადამდებ და არაგადამდებ   დაავადებათა   პრევენციის   მიზნით,   იმუნიზაციის,   დაავადებათა   ადრეული   გამოვლენისა   და სკრინინგის ხელშეწყობა, აგრეთვე ისეთი გადამდები დაავადებების, როგორიცაა ტუბერკულოზი, მალარია, ვირუსული ჰეპატიტები, აივ-ინფექცია, სქესობრივი გზით გადამდები ინფექციების გავრცელების კონტროლი და მოსახლეობაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების ღონისძიებების განხორციელება.

 

პროექტის მოსალოდნელი შუალედური შედეგი   

გადამდები და არაგადამდები დაავადებებით სიკვდილიანობისა და ავადობის შემცირება;

დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირება;

ტუბერკულოზით,  აივ–ინფექცია/შიდსით  და  სხვა  სოციალურად  საშიში  დაავადებებით  ავადობის  შემცირება  და ეპიდზედამხედველობის სისტემის გაუმჯობესება;

ვაქცინებით მართვადი ინფექციებით გამოწვეული ავადობის შემცირება;

C ჰეპატიტის გავრცელების შემცირება.

 

შუალედური შედეგის შეფასების ინდიკატორები 

1.

საბაზისო მაჩვენებელი - დედათა სიკვდილიანობა 100 000 ცოცხლადშობილზე - 32.2; მიზნობრივი მაჩვენებელი - დედათა სიკვდილიანობის მაჩვენებლის შემცირება5%-ით; ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;

შესაძლო რისკები - ინფექციური დაავადებების გაუთვალისწინებელი ეპიდემია

2.

საბაზისო მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის პრევალენტობის საბაზისო მაჩვენებელი 96:100000 მოსახლეზე;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - ტუბერკულოზის პრევალენტობის მაჩვენებლის შემცირება წინა წელთან შედარებით 5%;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 5%;

შესაძლო რისკები - პაციენტთა დამყოლობის დაბალი მაჩვენებელი

3.

საბაზისო მაჩვენებელი - C ჰეპატიტის აქტიური დაავადების პრევალენტობა მოზრდილთა შორის 5%;

მიზნობრივი მაჩვენებელი - მაჩვენებლის შემცირება 15% წინა წელთან შედარებით;

ცდომილების ალბათობა (%/აღწერა) - 20%;

შესაძლო რისკები - პაციენტთა მკურნალობაზე დამყოლობის დაბალი მაჩვენებელი

 

საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფოს ბიუჯეტის სრული ვერსიის გადმოწერა

ადგილობრივი ბიუჯეტის პროგრამები

ცენტრალური ბიუჯეტის პროგრამები

ჩვენი აქტივობები

დოკუმენტების ძებნა